BIM bude zaveden do stavební praxe

Vláda ČR se 2.listopadu 2016 usnesla a stanovila postup pro zavedení BIM ve stavební praxi v České republice. Jaké výhody to přinese?

Vzhledem k tomu, že stavebnictví vytváří díla dlouhodobé životnosti a užitné hodnoty, je tedy nutné zajímat se nejen o počáteční investici výstavby, ale klást důraz na náklady celého životního cyklu. Možná víte, že na období užívání stavby připadají ¾ celkových nákladů životního cyklu stavby a z toho třetinu tvoří náklady na správu a údržbu.

Pokud je již od začátku podchycena příprava stavby ve smysluplné a přehledné struktuře a vedou se (pokud možno elektronicky) záznamy o jejích jednotlivých částech, materiálech a jevech, tak v průběhu času lze aktualizovat jejich vývoj, či případně simulovat určité očekávané skutečnosti. Ve výsledku lze stavbu nejen velmi efektivně postavit, ale i spravovat v průběhu jejího životního cyklu.

Všechny tyto procesy lze jednotně a efektivně řídit s využitím systému informačního modelování staveb, tzv. BIM (z angl. Building Information Modeling nebo také Building Information Management).

projektovani

Pomocí BIM lze například lépe definovat požadavky na výslednou stavbu či lépe a transparentně provádět její kontrolu. Snadno lze zhotovovat nezávislé posudky a z pohledu investic je navíc velmi efektivní minimalizace více prací. Ruku v ruce jde také dostupnost podkladů a ekonomičtější správa a řízení provozu dané stavby.

Až 20% úspora díky BIM

Použitím metody BIM lze podle průzkumů provedených v zahraničí uspořit až 20% z celkových nákladů za celý životní cyklus stavby. Pomocí informačního modelu stavby lze na navrhované stavbě simulovat různé situace, pracovat s variantami a docílit tak ve výsledku optimalizovaného návrhu, který bude navržen v duchu zásad šetrného stavebnictví. Využití metody BIM pro výstavbu nových či stávajících staveb tak napomáhá docílit vysokých úspor z hlediska energií i stavebních materiálů, ale i k snížení ekologického dopadu stavby na životní prostředí, jakož i rizika úrazu při zhotovení a udržování stavby.

BIM – Evropa a svět

Vlády z celého světa si uvědomily výhody používání metody BIM, zvláště pak pro velké stavby financované z veřejných prostředků, a začaly se zavazovat k jeho používání pro tyto projekty. Hlavní motivací států pro zpracování staveb formou modelu BIM, je jeho využití při správě veřejného majetku, a také širší možnosti posuzování návrhů při snaze o snižování uhlíkových emisí a celkové zlepšení udržitelnosti ve výstavbě.