Efektivní správa nemovitého majetku

Stavební zákon (Část 4, Hlava I, Díl 2, § 125) vlastníkovi nemovitosti nařizuje zajistit si dokumentaci skutečného stavu objektu, což může vyřešit pasportizace a pasporty.

Pasportizace neboli proces sběru informací o stavbách a samotná tvorba pasportů patří k základním činnostem při správě majetku. Díky pasportizaci může vlastník nemovitosti evidovat její technický stav, a na základě toho i plánovat další činnosti a procesy související se stavbou. Touto správou se pak prodlužuje nejen životnost stavby, ale především se zvyšuje, nebo alespoň udržuje, její hodnota.

Pro majitele a správce nemovitosti je pasportizace a aktualizace pasportů klíčovým nástrojem pro získávání základních informací o nemovitosti, a to především při řešení údržby, obnovy a modernizace, nebo při získávání technickoekonomických parametrů vztahujících se k informacím o výměrách a vybavení budov.

Soustavná péče o majetek znamená mít přehled o stavu majetku, a to především z pohledu technického stavu či technologického vybavení. Na základě aktuálních informací lze efektivně a hospodárně řídit provoz a správu daného majetku. Snadno lze plánovat generální či roční optimální potřebu oprav a údržby jednotlivých konstrukčních prvků a technologických zařízení.

Výsledkem pasportizace jsou jednotlivé pasporty popisující:

 • prostorové uspořádání budov, při správě více objektů a pozemků souvisejících s danými nemovitostmi
 • stavební část objektu, popisující objekt z hlediska konstrukčního (vodorovné, svislé, šikmé i střešní konstrukce, stavební otvory a jejich výplně), prostorového uspořádání či jednotlivých ploch objektu
 • technickou část objektu, kde je důležité mít údaje o umístění daného zařízení, jeho popis, výrobce, záruky, servis aj.
  • technologická zařízení
  • vyhrazená technická zařízení
  • informační technologie
  • slaboproudé systémy, bezpečnostní a komunikační systémy
  • zdravotechnika
 • zpevněné plochy, kde důvodem je například zimní údržba (odklízení sněhu a skladování posypových materiálů), napojení na veřejné komunikace atd.

 

 

Pasportizace tak má své místo při finančním plánování, kdy se rozhoduje o investicích do obnovy a zhodnocení majetku. Hlavními body k posuzování jsou:

 • rentabilita a ekonomická bilance spravované nemovitosti
 • celkové zhodnocení kvality budovy z hlediska jejího životního cyklu
 • požadavky na opravy a investice
 • plánování a optimalizace nákladů na údržbu a obnovu
 • zpracování energetického průkazu budov (PENB)

Pro družstva a společenství vlastníků má pasportizace uplatnění:

 1. při plánování a provádění oprav a stanovení jejich výměr
 2. pro prodej bytů
 3. pro archivaci dokladů
 4. pro realizaci přístaveb, nástaveb a modernizací

 

K důležitým faktorům, při rozhodnutí zavést pasporty, patří bezpochyby bezpečnost budov, která úzce souvisí s jejich technickým stavem, a díky efektivní správě, lze předejít i mnohým katastrofám a krizovým situacím.

Vzhledem k tomu, že nemovitý majetek se dnes považuje za ekonomické aktivum, tak správa majetku ve spojitosti s pasportizací a tvorbou pasportů, nabývá mnohem většího významu, a to nejen v zahraničí, ale i u nás. A navíc tím vlastník nemovitosti naplní literu zákona.