Nově projektujeme – inženýrské sítě, silnice, vodohospodářské stavby…

Představujeme vám novou společnost a zároveň nového partnera ve skupině IQ Group. Společnost IQ Infrastructure má na starosti projekční a inženýrskou přípravu staveb. Vzniku společnosti předcházejí roky praxe a zkušeností jejího spoluvlastníka Ing. Pavla Bartoše, který se v oboru pohybuje již řadu let v roli hlavního projektanta.
Podle jeho slov je: „…prioritním posláním společnosti IQ Infrastructure zajištění komplexních služeb při projekční a inženýrské přípravě staveb s důrazem poskytnout zákazníkovi služby od myšlenky po realizaci jejich projektů.“

Společnost IQ Infrastructure si klade za cíl směřovat k neustálému zlepšování úrovně poskytovaných služeb, které považuje za kontinuální proces péče o zákazníky.

Mezi hlavní nabízené služby patří vyhotovení projektové dokumentace všech stupňů inženýrských a vodohospodářských staveb včetně koordinaci jejich řešení s ostatními složkami a činnostmi v území.

U vodohospodářských staveb se jedná o:

 • nakládání a odvádění srážkových vod (včetně retenčních prvků, zasakovacích systémů, odlučovačů ropných látek)
 • nakládání s komunálními splaškovými a průmyslovými odpadními vodami (včetně čistíren odpadních vod)
 • sítí technické infrastruktury
 • malé vodní nádrže, rybníky
 • zásobování vodou (vodovody, studny, vodojemy, úpravny)
 • úpravy vodních toků
 • hydrotechnické posudky mostních objektů

U inženýrských staveb se jedná především o:

 • veškeré typy zemních úprav
 • místní komunikace a zpevněné plochy
 • opěrné a zárubní zdi
 • produktovody
 • skládky

IQ Infrastructure také zajišťuje konzultační, posudkovou a expertní činnost v průběhu projekčního návrhu, vlastní stavby i provozu vodohospodářských staveb a investičních celků. Samozřejmostí je i nabídka zajištění autorského dozoru.

 

K největším konkurenčním výhodám společnosti IQ Infrastructure patří úzká provázanost a spolupráce s ostatními kolegy z IQ Group. Výhodou pro klienta se tak stává menší chybovost v projektech a lepší vazby na ostatní profese. Mnoho chytrých řešení u klientských projektů vznikne právě při vzájemných mezioborových konzultacích.